MENU

Huisregels

Onderstaande huisregels en de algemene voorwaarden van Kersenfeest Driel zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie en bezoekers van haar evenementen. Door het kopen van een kaartje dan wel het betreden van het evenemententerrein gaat u uitdrukkelijk akkoord met de navolgende huisregels en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor uw en onze veiligheid.

Toegang bezoekers algemeen:

 1. Bezoekers kunnen voorafgaand (bij het binnentreden) en gedurende het evenement preventief worden gefouilleerd.  Dit wordt gedaan ten behoeve van de veiligheid en orde.  Indien de bezoeker geen medewerking verleent aan het onderzoek, zal deze worden geweigerd, dan wel worden verwijderd van het terrein.

Toegang bezoekers feesten:

 1. Toegang tot de tent op vrijdag en zaterdag van Kersenfeest Driel is enkel mogelijk op vertoon van een gelding toegangs- EN legitimatiebewijs (rijbewijs, ID kaart, of paspoort)
 2. Bezoekers dienen zich te allen tijde, gedurende het evenement, te kunnen legitimeren met een geldig  legitimatiebewijs.
 3. Bezoekers onder de 16 jaar zijn uitsluitend welkom onder begeleiding van een volwassenen (21+).

Gedragingen bezoekers:

 1. Bezoekers zijn verplicht zich te allen tijde en onder alle omstandigheden te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 2. De organisatie hanteert een zero-tolerance drugsbeleid. Indien er drugs worden aangetroffen bij een bezoeker zullen deze worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein verwijderen. Indien er grote hoeveelheden drugs aangetroffen worden, of wanneer er  vermoedens zijn dat er in drugs gehandeld wordt, of wanneer dit ook daadwerkelijk geconstateerd wordt, zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie. De organisatie zal dan ook hiervan aangifte doen bij de politie.
 3. Discriminatie, agressie, uitlokking, vernieling, brandstichting, of iedere andere vorm van overlast zullen niet worden geaccepteerd. De organisatie kan bezoekers bij wangedrag, en het overtreden van de huisregels de toegang weigeren of de bezoekers (laten) verwijderen van het evenemententerrein.
 4. Roken is (wettelijk) NIET toegestaan in gebouwen en tenten op het evenemententerrein. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de evenemententerrein. Roken is wel toegestaan in de open lucht, dus niet onder de overkapping.
 5. Verboden voorwerpen: Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bezoekers die in het bezit zijn van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk, wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden of de orde zouden kunnen verstoren,  zullen worden overgedragen aan de politie.
 6. Overige verboden voorwerpen: Het is niet toegestaan om de volgende voorwerpen mee te nemen: drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l zonder dop), bidons of vergelijkbare harde plastic flessen, eten, drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, gasflessen, glas (uitgezonderd noodzakelijke medicatie in originele glazen verpakking tot maximaal 50ml), spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème), navullingen voor e-sigaretten, voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken, glow sticks, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, fakkels, flares, (huis)dieren, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden, onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.
 7. Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen opslagruimte waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen.
 8. Handel: Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het evenemententerrein en de directe omgeving. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.
 9. (Toegangs-)controle en visitatie: Bij de toegang tot het terrein kunnen persoonlijke eigendommen worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook kan de beveiliging de bezoeker controleren d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder restitutie.
 10. Het is niet toegestaan (al dan niet inklapbare) stoelen of krukjes mee te nemen naar het evenemententerrein. Ingeval van een dringende medische reden om een stoel en/of krukje mee te nemen, kan contact opgenomen worden met  de organisatie.
 11. De volgende voorwerpen mogen enkel op vertoon van een medicijnpaspoort naar binnen meegenomen worden: zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte. Een medicijnpaspoort is kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek. Houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken.
 12. In het geval dat naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig aanvullende maatregelen te treffen. In geval van twijfel of discussie beslist de organisatie.
 13. Het is verboden tickets voor Kersenfeest Driel aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van de organisator.
 14. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie door bezoekers is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 15. Parkeer in parkeervakken in de omgeving. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept. Dit risico is uitdrukkelijk aanwezig indien u zich niet houd aan de regels.
 16. Fietsen zijn niet toegestaan op het terrein. Stal je fiets in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

Aansprakelijkheid:

 1. Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers op eigen risico. De aansprakelijkheid van de organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
 2. Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de door deze derden ingeschakelde personen.
 3. Schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld het gehoor/of gezichtsvermogen.
 4. Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.
 5. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het evenement.
 6. Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van bezoeker.
 7. Indien een bezoeker verwijderd wordt van het evenementen terrein als sanctie op een   overtreding van de huisregels is de organisatie nimmer aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt en nog zal lijden als gevolg van die verwijdering. In geval van een  verwijdering van het evenementen terrein zal de bezoeker nimmer een beroep kunnen doen op een schadevergoeding dan wel terugbetaling van het toegangsbewijs.

Overige bepalingen:

 1. Tijdens
  het evenement is er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 2. Tijdens
  het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 3. Consumptiemunten
  zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement van dat jaar. De munten zullen alle dagen van het betreffende evenement geldig zijn in dat jaar. Overgebleven consumptiemunten kunnen niet meer voor geld worden ingewisseld bij de organisatie. De consumptiemunten verliezen na het evenement (Kersenfeest Driel 2024) hun waarde en zijn ook niet meer te gebruiken bij andere/volgende evenementen georganiseerd door de organisatie.
 4. Indien er zich situaties dan wel omstandigheden voordoen die niet zijn voorzien in de onderhavige huisregels, beslist de organisatie naar eer en geweten, waarbij de organisatie zich zoveel mogelijk zal inspannen een zo evenwichtig mogelijke beslissing te nemen rekening houden met alle en ieders belangen. De uiteindelijke beslissing van de organisatie is voor de bezoeker bindend.
 5. De munten verkregen in 2024 zijn alleen geldig tijdens Kersenfeest Driel 2024 en kunnen na aankoop niet worden ingewisseld voor contanten. Munten van voorgaande jaren zijn niet geldig.
 6. Tickets van Kersenfeest Driel kunnen na aankoop niet worden ingewisseld voor contanten.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het onderhavige huishoudelijke reglement kunt u contact opnemen met de organisatie, via de email: info@kersenfeestdriel.nl